Γιατί μακροχρόνια μίσθωση Αυτοκινήτου ;

Η μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου αποτελεί πλέον ένα ουσιαστικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Διατήρηση ιδιόκτητου στόλου σημαίνει ταυτόχρονα απώλεια σημαντικού χρόνου και χρήματος, δέσμευση κεφαλαίων και ανάλωση σε δραστηριότητες, όχι άμεσα συνδεδεμένες με την βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Ολοένα και περισσότερες εταιρίες κάθε νομικής μορφής, ελεύθεροι επαγγελματίες, ακόμη και ιδιώτες, ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα της μακροχρόνιας μίσθωσης, η οποία αποτελεί εναλλακτική και οικονομικά ελκυστική λύση για την απόκτηση ή και διαχείριση ενός ή πολλών αυτοκινήτων. 

Τί κερδίζετε :

   Αποδέσμευση κεφαλαίων - Διατήρηση ρευστότητας
Ο εταιρικός στόλος δεν αποτελεί πάγιο στοιχείο του ισολογισμού της εταιρίας. Έτσι, η επιχείρηση εξοικονομεί σημαντικά Ίδια κεφάλαια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επενδύσεις σχετικές με τη βασική δραστηριότητά της.

   Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας βελτιώνονται, αποφεύγεται ο δανεισμός, και η εταιρία παρουσιάζει χαμηλότερο δείκτη ξένων / Ιδια κεφάλαια .

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι ιδιώτες δεν εκταμιεύουν χρήματα και μπορούν να καταρτίσουν ευκολότερα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, πληρώνοντας μόνο ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα.

   Μείωση κινδύνων
Ο εταιρικός στόλος δεν αποτελεί πάγιο στοιχείο του ισολογισμού. Κάθε επιβάρυνση σχετική με την κτήση ή τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων μεταφέρεται στην Εταιρία Μακροχρόνιας Μίσθωσης . Έτσι ο μισθωτής γνωρίζει απο την αρχή πόσο κοστίζουν τα πάγια έξοδα κτήσης , χρήσης και συντήρησης του αυτοκινήτου.